The Golden Piggy (2010)

Shinko (Ryoko Shinohara) is an accounting auditor who chases after tax evaders and embezzlers that hard working citizens needlessly pay for. Shinko has a knack for solving cases without common sense or standards.

Release Date: 2010-10-20
Seasons: 1
  • Country: JP
  • Language: Ja

Watch on

netflix hulu amazon vudu
Ryoko Shinohara
Ryoko Shinoha...
Shinko Tsutsumi
Masaki Okada
Masaki Okada
Kudo Suguru
Yo Oizumi
Yo Oizumi
Ichiro Kadomatsu
Kenta Kiritani
Kenta Kiritan...
Tetsuo Kaneda
Ken Utsui
Ken Utsui
Isao Kurume
Katsuhisa Namase
Katsuhisa Nam...
Ikuo Myouchin
Yoshimasa Kondô
Yoshimasa Kon...
Manjiro Chacha
Masako Motai
Masako Motai
Tsueko Tsutsumi
Sayaka Yamaguchi
Sayaka Yamagu...
Mizore Tsutsumi
Write one

Sorry, no results found.